Search
728 x 90
728 x 90

ابوالفضل ساجدی

دانشیار

اخلاق و تربیت

رزومه

استاد ابوالفضل ساجدی 55 ساله ساکن شهر مقدس قم هستند. وی علاوه بر گذراندن دروس عمومی حوزوی و درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، دارای مدرک کارشناسی معارف اسلامی و علوم انسانی، کارشناسی ارشد روان‌شناسی، کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی و دکترای فلسفه دین از دانشگاه مک گیل کانادا می‌باشند. وی تسلط کامل به زبان عربی و انگلیسی نیز داشته و تألیفاتی نیز به این زبان‌ها دارند.
تحصیلات
 • تحصیلات حوزوی1359 – 1364
  مقدمات و سطح

  آموزش عربی و …: در مدرسه رسالت؛ لمعه: ایه الله اشتهاردي و …؛ رسائل: ایه الله اعتمادي؛ مکاسب: آیه الله ستوده، آیه الله پایانی، ایه الله طاهري گلپایگانی؛ کفایه: آیه الله صالحی مازندرانی و آیه الله طاهري خرم ابادي.

 • تحصیلات حوزوی1364 – 1372
  درس خارج

  آیه الله وحید خراسانی (فقه و اصول)، آیه الله سید کاظم حائري (اصول)، آیه الله سید محمود شاهرودي (اصول) آیه الله شیخ جواد تبریزي (فقه) آیه الله سید محمد روحانی (اصول).

 • تحصیلات غیرحوزوی1356 – 1379

  1356 – دیپلم
  1356 – 1364: معادل لیسانس معارف اسلامی و علوم انسانی از موسسه ي در راه حق. استادان دوره: ایه الله مصباح یزدي، حجج اسلام فیاضی، غروي، مصباحی مقدم و اساتیدي از دانشگاه براي آموزش کلیات علوم انسانی
  1364 – 1368 : معادل کارشناسی ارشد روانشناسی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی. استادان دوره: آقایان دکتر خدا پناهی، دکتر کاردان، دکتر هاشمیان، دکتر سجادي، دکتر برادران، دکتر قریب، دکتر جلالی تهرانی و… .
  1372 – 1374 : کارشناسی ارشد فلسفه اسلامی از دانشگاه مکگیل – کانادا. عنوان پايان نامه: رابطه ي عقل و وحي از نظر علامه طباطبايي با نگاهي به ميزان تعارض انها در مسئله ي آزادي فكري و سياسي (تدوين به زبان انگليسي)
  1374 – 1379 : دکتراي فلسفه ي دین از دانشگاه کونکوردیا – کانادا. عنوان پايان نامه: تحليل و نقادي ديدگاه ويليام آلستون در زبان دين و مقايسه با ساير رويكردهاي معاصر به ويژه انديشمندان مسلمان (تدوين به زبان انگليسي)

سوابق پژوهشی
 • فلسفه دين و كلام جديد
  کتاب‌ها
  1. فلسفه هاي مضاف (يكي از نويسندگان)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1385
  2. فلسفه ي دين و كلام جديد، به كوشش محمد صفر جبرئيلي (يكي از نويسندگان)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1386
  3. چالش يا سازش، نقدي بر آراء دكتر سروش در خارج از كشور،  انتشارات يمين، قم، 1380.
  4. زبان دين و قرآن، موسسه امام خميني، قم، 1383. (برگزيده كتاب سال حوزه و كتاب سال نمايشگاه بين المللي قرآن)
  5. جستارهايي در باب دين، مشترك با مهدي مشكي،  موسسه امام خميني، 1386، چاپ مجدد در سال 1387 با عنوان: دين در نگاهي نوين، (مناسبات دين با عرفان، عقل، علم و مدرنيته)
  6. دين و دنياي مدرن، عصر نياز، موسسه امام خميني، 1387
  7. الدين و الحداثه، ترجمه عربي كتاب (دين و دنياي مدرن، عصر نياز)، توسط مرتضي ذاكري، مجمع جهاني اهل بيت ع، 1433 ه ق
  8. دان استيور، فلسفه زبان ديني، ترجمه و تحقيق توسط ابوالفضل ساجدي، نشر اديان، 1384، متن اصلي: Dan Stiver, The philosophy of Religious Language, Sign, Symbol and Story, Blackwell, 1996
  9. رابرت م. گرنت و ديويد تريسي، تاريخچه مكاتب تفسيري و هرمنونيكي كتاب مقدس، ترجمه به همراه نقد و تطبيق با قرآن، توسط ابوالفضل ساجدي، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، 1385.متن اصلي:Robert M. Grant and David Tracy, A short History of the Interpretation of the Bible, Fortress Press, 1984
  10. زبان قران با نگاهي به چالشهاي كلامي تفسير، مشترك توسط سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1392، (احراز رتبه (شايسته تقدير) در همايش كتاب سال حوزه و در اولين جشنواره آثار برتر ميان رشته اي قران كريم).
  11. هرمنوتيك و منطق فهم حديث (مشترك با محمود مرتضوي شاهرودي)، مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي، قم. 1395
  12. اسلام و غرب: (غرب شناسي، حقوق زن، حقوق بشر، آزادي) (يكي از نويسندگان)، موسسه امام خميني، زمستان 1388
  13. پايه هاي فكري جنگ نرم،‌ به كوشش عبدالله محمدي،‌ ص 83-112،‌ فصل: ابزارهاي دين شناختي در جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران،‌ تهران، كانون انديشه جوان،‌ 1392
  14. خرافه و جامعه ديني، به كوشش سيد رضا كلوري، ص 41-89، تهران، كانون انديشه جوان،‌ 1394
  15. William Alston’s View of Religious Language: A Critical Analysis and Comparison with Islamic Theories, Urwatul Wuthqa P. , Qom, 2016
 • فلسفه دين و كلام جديد
  مقالات فارسی
  1. گزارش سمينار فلسفه در آمريكا”، معرفت ش 11، زمستان 1373
  2. بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در باره ي رابطه ي داده هاي فلسفي با تعاليم وحياني”، معرفت ش 26، ‌ پاييز 1377
  3. روشهاي حل تعارض عقل و دين”، معرفت ش51، اسفند 1380،
  4. ميزگرد فلسفه ي دين”، معرفت ش 51 اسفند 1380
  5. زبان وحي”، معرفت ش 60، آذر 1381،آذر 81
  6. نظريه ي كنش گفتاري جان آستين و فهم زبان قرآن”، قبسات ش 25، پاييز 1381
  7. واقع نمايي زبان قرآن”، قبسات، ش 25، پاييز 1381
  8. بررسي مقايسه اي مدلهاي تفسيري در قرآن و عهدين”، قبسات ش29، پاييز 1382
  9. نقد مدل هرمنوتيكي اصلاح شده ي گادامر توسط ديويد تريسي”، قبسات ش28، تابستان 1382
  10. قد مقاله ي ”پيامبر و پيامبري“ ترجمه و نقد مقالات شيعي دايره المعارف امريكانا، نشر بين الملل، 1382
  11. ساختارگرايي و پساساختارگرايي”، (ترجمه)، حوزه و دانشگاه، ش 39، تابستان 1383
  12. وحي و تجربه ي ديني”، معرفت فلسفي، ش3، بهار 1383
  13. ايمان گرايي و فلسفه ويتگنشتاين”، قبسات ش 35، بهار 1384
  14. هويت شناسي دين در اسلام و غرب”، انديشه هاي فلسفي، ش3، پاييز 84
  15. يك كتاب در يك مقاله: فلسفه زبان ديني”، معرفت، 99، اسفند 84
  16. فراز و فرود روشنفكري در نگرش ديني”، پويا. ش3، زمستان 85
  17. فلسفه دين”، قبسات، ش39-40، 1385
  18. قلمرو حكومتي دين”، فصلنامه علوم سياسي، ش32، 1385
  19. قرآن، كلام الهي يا بشري”، قبسات، ش48، 1387، پژوهشي
  20. وحي شناسي مسيحي با گذري بر وحي قرآني”، قبسات، ش47، 1387 پژوهشي
  21. “حقوق زن در اسلام و غرب”،‌ اسلام و غرب،‌ ص 15-30، موسسه امام خميني،‌ 1388
  22. “گذري بر زواياي تمدن غرب” ، اسلام و غرب،‌ ص 113-132، موسسه امام خميني،‌ 1388
  23. “مرز ازادي در اسلام و غرب”،‌ اسلام و غرب،‌ ص 88-101،‌ موسسه امام خميني،‌ 1388
  24. اسلام و صلح پايدار”،در: در تدارك صلح جهاني، مجموعه مقالات سمينار علمي، پژوهشي، بين المللي صلح،‌ زنان، اديان الهي،‌ تهران: نشر شهر، 1388
  25. مناسبات دين و اخلاق” در معرفت اخلاقي، ش 7 تابستان 1390
  26. هستي شناسي معنا” در معرفت فلسفي، ش 34 زمستان 1390، پژوهشي
  27. نقد غرب در روابط فردي”، خردنامه همشهري،‌ آذر 90
  28. “ساحت مديريت از منظر ديانت”،‌ خردنامه همشهري،‌ پاييز 91
  29. ارث و ديه برابر، مساله اين نيست” طرح ولايت، ش5،‌ مرداد و شهريور 91
  30. نقد مباني هرمنوتيكي شلايرماخر”، فصلنامه كلام اسلامي،‌ ش 83،‌ پاييز 1391 (مشترك با سيدمحمود مرتضوي شاهرودي و محمدحسين مختاري)، پژوهشي
  31. بررسي انتقادي نظام فلسفي هرمنوتيكي گادامر”،‌ فصلنامه كلام اسلامي،‌ ش 85،‌ بهار 1392 (مشترك با مهدي سرلك)،‌ پژوهشي
  32. خرد‌ناستيزي دين در نگاه صدرالمتالهين شيرازي”،‌ انديشه نوين ديني، ش 35،‌ زمستان 1392، (مشترك با ابراهيم نوئي)، پژوهشي
  33. ديني سازي نهاد سياست”، علوم انساني اسلامي، زمستان 92.
  34. دين و مدرنيته: بررسي رويكرد فروكاهشي به دين در نسبت با مدرنيته”، معرفت كلامي، ش10، بهار و تابستان 92، (مشترك با سيد مصطفي ميرباباپور)، پژوهشي
  35. ذاتي و عرضي در دين”، قبسات، ش 67، بهار 1392، پژوهشي
  36. فلسفه نياز بشر به دين “، محفل، بهار و تابستان 1392
  37. فلسفه نياز بشر به دين 1″، محفل، بهار و تابستان 1392
  38. واكاوي گونه هاي دخالت ذهنيت راويان در فهم حديث”، فصلنامه علوم حديث، ش68، تابستان 92،‌ (مشترك با سيدمحمود مرتضوي شاهرودي)، پژوهشي
  39. رويا انگاري وحي، نقدي بر آراء دكتر سروش”، معرفت كلامي ش14، بهار و تابستان 94، (مشترك با حامد ساجدي)، پژوهشي
  40. انجمن دينداران مرده”، عصر انديشه، فروردين 1394
  41. حقوق انسان در جامعه ديني و غربي”، در خردنامه همشهري ش 87 آذرماه 1394
 • فلسفه دين و كلام جديد
  مقالات انگلیسی
  1. “Tabataba’i’s View Regarding the Freedom of  Thought and Belief in Islam” in: Journal of Religion and Culture, (Canada) Spring 1997, vol. 11
  2. http://grsaonline.brinkster.net/index.asp?PageMode=Journal
  3. “Utilizing Various Method in the Study of Religion”, in the Journal of Religion and Culture, (Canada) Fall 1995
  4. “Is Quran Human words or Divine words”, in Islamic Reference Series Vol. 2: Word of God, Editted by: Mohammad Ali Shomali, Institute of Islamic Studies, Islamic Center of England, 2009, pp. 39-69
  5.  “The Roles of Islamic Rituals in Cultivating Morality and Spirituality” in On Spirituality, Essays from the third Shi’i Muslim Mennonite Christian Dialogue, Edited by M. Darrol Bryant, Susan Harrison and James Reimer, Pandora Press, Ontario, Canada, 2010, pp. 183-189
  6. “Religion and Mysticism”, in Islamic Reference Series Vol. 4, Spiritual Message of Islam, Editted by: Mohammad Ali Shomali, Institute of Islamic Studies, Islamic Center of England, 2010, pp. 113-142
  7. “Religion and Ethics”, in Islamic Reference Series Vol. 6: Ethics, Editted by: Mohammad Ali Shomali, Institute of Islamic Studies, Islamic Center of England, 2012, pp. 147-170
  8. “The Quran, Human or Divine Speech”, in Al-Mustafa Journal of Islamic Studies, Winter 2013.
  9. “Islam and Human Rights, Equality  and Justice”, in On Being Human, Essays from the Fifth Shi’i Muslim Mennonite Christian Dialogue, CMU Press, Winnipeg,Manitoba, pp. 159-167
 • فلسفه دين و كلام جديد
  پایان‌نامه

  پايان نامه كارشناسي ارشد از دانشگاه مكگيل:

  Revelation and Reason in the Thought of Tabatabai with Especial Reference to the Question of Freedom

  پيوند عقل و وحي از ديدگاه علامه طباطبايي با تكيه بر تحليل مسئله ي ازادي در اسلام

  پايان نامه دكترا از دانشگاه كونكورديا:

  A Critical Analysis of William Alston’s View of Religious Language, with a Comparison with the Classical and Modern Islamic Theories

  تحليل نقادانه ديدگاه ويليام آلستون در زبان ديني و مقايسه آن با نگرشهاي كلاسيك و مدرن اسلامي

  * دو پايان نامه ي فوق به زبان انگليسي نگارش  يافته است.

 • اسلامي سازي علوم انساني
  مقالات
  1. چالشهاي فراروي توليد علم ديني”،‌ در توليد علم و شكستن مرزهاي دانش، موسسه امام خميني، زمستان 1388 ص77-86
  2. خون آلوده در شريانهاي فكري جامعه” مصاحبه در باب بومي سازي علوم انساني، مجله پويا ش 16، بهار 1389
  3. اسلامي سازي علوم انساني: آسيب شناسي”، معرفت ش 167، آبان 1390
  4. اسيب شناسي علوم انساني با تاكيد بر اسلامي سازي”، طرح ولايت، ش3، فروردين و ارديبهشت 91
  5. آينده علوم انساني در ايران”،‌ پژوهشهاي فرهنگي اجتماعي،‌ پاييز 91،
  6. علم ديني و بومي سازي علوم انساني” (مصاحبه)، پرسمان، اسفند 91
  7. علوم انساني در محك انديشه ديني”، در خردنامه همشهري ش 94 فروردين 1391
  8. فرار از سطح،‌ فراتر از سطح (آسيب شناسي علوم انساني با تاكيد بر اسلامي سازي)”،           طرح ولايت،‌ فروردين و ارديبهشت 91
  9. توانشهاي دين نسبت به علوم انساني” در مجموعه مقالات نخستين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي،  (تاييد پژوهشي شده)، ج 4، مركز پژوهشهاي علوم انساني اسلامي صدرا،‌ تهران، 1394
  10. حركت تهذيبي و تاسيسي در ايجاد علوم انساني اسلامي”، علوم انساني اسلامي، ش13، بهار 1394
 • روانشناسي و تعليم و تربيت ديني
  كتاب‌ها
  1. روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي، (يكي از نويسندگان كتاب)، 2جلد، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، تهران، ج1: 1374 و ج2: 1375، (برگزيده كتاب سال از طرف وزارت ارشاد).
  2. دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟، (قرآن و نظام تربيتي نسل نو)، موسسه امام خميني، چاپ اول 1384، چاپ پنجم با عنوان: دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟، (تعليم و تربيت ديني نسل نو: آسيب شناسي و درمان)، ويراست جديد: 1395
  3. روشهاي تربيت اجتماعي در خانواده و شاخصهاي آن، (مشترك با غلام حيدر كوشا)، موسسه امام خميني، 1394
  4. رشد خلاقيت و شاخصهاي ان در اسلام و روانشناسي، (مشترك با جعفر عليگلي)، موسسه امام خميني، 1394
  5. آثار نماز در ساحتهاي مختلف زندگي (با همكاري غلام حيدر كوشا)، تهران، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1392
  6. روشهاي فرهنگ سازي نماز در محيط كار (مراكز صنعتي، سازمانها و ادارات)، (با همكاري غلام حيدر كوشا)، انتشارات ستاد اقامه نماز، 1394
  7. پايان نامه نويسي،‌ (يكي از نويسندگان)، موسسه امام خميني، 1383
 • روانشناسي و تعليم و تربيت ديني
  مقالات
  1. كاربرد روانشناسي در استخدام نيروي انساني”، معرفت ش2،پاييز 71
  2. ميزگرد عوامل تضعيف و تقويت خودباوري فرهنگي”، معرفت ش 45،شهريور 80
  3. مشاوره و مشكلات”، در: جوان و آرامش روان (مشكلات مشاوره و درمانگري با نگرش اسلامي)، پژوهشكده حوزه و دانشگاه،‌ زمستان 1382
  4. ابزارها و روش هاي آسيب زا در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان”، كتاب نقد، ش 42، بهار 86
  5. آسيب شناسي روشهاي تربيت ديني در خانواده”، مجموعه مقالات همايش تقويت نظام خانواده، موسسه امام خميني، قم، 1386
  6. يك كتاب در يك مقاله: دين گريزي چرا؟ دين گرايي چه سان؟” كتاب نقد، ش 42، بهار 86
  7. فرياد درون” (در باب عرفانهاي كاذب و علل گرايش جوانان به آنها)، پويا، ش6، زمستان 1386
  8. دين و بهداشت روان (1)”، روانشناسي در تعامل با دين، ش1، بهار 1387
  9. دين و بهداشت روان (2)”، روانشناسي در تعامل با دين، ش2، تابستان 1387
  10. دين و بهداشت روان (3)”، روانشناسي و دين، ش3، پاييز 1387
  11. اسلام و تسكين غم تنهايي و مرگ”، قبسات ش 56، تابستان 1389، پژوهشي
  12. تفاوت تربيت ديني و غير ديني”، اسلام و پژوهشهاي تربيتي، ش 3، بهار و تابستان 1389
  13. رويكردهاي رايج به تربيت ارزشهاي ديني و مقايسه آنها با رويكرد اسلامي”، اسلام و پژوهشهاي تربيتي، ش8، پاييز و زمستان 91، (مشترك با محمد جواد زارعان و حسين خطيبي)، پژوهشي
  14. اسيب شناسي تربيت معنوي-عبادي فرزند در خانواده هنگام ازدواج”، معرفت،‌آبان 92، (مشترك با خادم حسين فاضلي)
  15. مفهوم تربيت عقلاني در سبك اسلامي تربيت ديني”،‌ معارف،‌ خرداد و تير 92، (مشترك با حسين خطيبي)
  16. موانع تربيت اجتماعي كودكان در خانواده هاي امروزي”، معرفت، بهمن 92،‌ (مشترك با محمد شريف حيدري)
  17. “چيستي، چرايي و چگونگي تربيت اجتماعي بزرگسالان” فصلنامه اخلاق، ش 34 زمستان 92، (مشترك با غلام حيدر كوشا)
  18. ررسي تطبيقي عوامل رفتاري تربيت معنوي فرزند در خانواده از ديدگاه اسلام و رفتارگرايي، معرفت، بهمن 92،‌ (مشترك با محمد احساني)
  19. مروري بر شاخصهاي سبك زندگي اسلامي”، معرفت، ارديبهشت 92، (مشترك با حسين خطيبي)
  20. نگاه ما به نماز، دقيق و علمي نيست” نشريه علمي ترويجي قنوت، پيش شماره دوم زمستان 93، ص 54-60، (مصاحبه)
  21. خانواده و مديريت الگوپذيري نوجوان”،  اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي، ش 11، بهار و تابستان 1393 (مشترك با غلام حيدر كوشا)، پژوهشي
  22. عوامل زمينه اي تربيت سياسي-اجتماعي همسر گزيني”،‌ معرفت،‌ تير 93،‌ (مشترك با قربانعلي رضواني)
  23. قران و روشهاي انگيزشي توحيد باوري”، اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي، ش 13، بهار و تابستان 94 (مشترك با حامد ساجدي)، پژوهشي
  24. “Adaptation skills in the family according to Islam”, in Horizons of Though, v. 1, Fall & Winter 2014-15
شاخصه ها & امتیازات

آرشیو پایان نامه ها

پایان نامه ها

پایان نامه های مرتبط با استاد اعم از پایان نامه های راهنمایی شده و مشاوره شده توسط استاد

پایان نامه های راهنمایی شده

نتیجه ای یافت نشد...

پایان نامه های مشاوره شده

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو مقاله ها

مقاله ها

مقاله های نوشته شده توسط استاد

نتیجه ای یافت نشد...

آرشیو کتاب ها

کتاب ها

کتاب های نوشته شده توسط استاد